Post Tagged with: "tinh canh le loi cua nguoi chinh phu"

Nghị luận xã hội Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

January 17, 2014 3:16 am0 comments
Nghị luận xã hội Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Đề bài: Nghị luận xã hội Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ 1. Chinh phụ ngâm nguyên văn bằng chữ Hán, do Đặng Trần Côn sáng tác. Bản Nôm hiện hành, nhiều ý kiến thống nhất, là của dịch giả Đoàn Thị Điểm. Trước cảnh chiến tranh liên [...]

Read more ›

Giá trị nhân văn trong Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

3:13 am0 comments
Giá trị nhân văn trong Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Đề bài: Giá trị nhân văn trong Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ Tương đồng với Cung oán ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều trên phương diện khẳng định những giá trị nhân văn và phản ánh số phận người phụ nữ cũng như khả năng vận dụng [...]

Read more ›