Chuyên mục: văn viết thư

0

Đề bài: Viết thư cho bà nội của em Mĩ Tho, ngày 20 tháng 10 năm 2005 Bà Nội kính yêu của cháu! Hơn một năm nay, cháu chưa được…

0

Đề bài: Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà. Tân An, ngày 20 tháng 10 năm 2005 Anh Hùng yêu quý của em! Lâu rồi, không nhận được…