Hãy điền điều cần thiết vào giấy mua báo chí sau…


Hãy điền điều cần thiết vào giấy mua báo chí sau…

Gợi ý

PH. 19a

TỔNG CÔNG TI BCVT VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐẶT MUA BÁO CHÍ TRONG NƯỚC

Số:…………..

Tên độc giả:…………………..

Địa chỉ:……………………………

Đặt mua các loại báo chí dưới đây:

(1)

(2)

TÊN BÁO CHÍ

Thời hạn

Số lượng 1 kì

Giá tiền 1 tháng (3) tháng

Thành tiền

Từ tháng

Đến tháng

Cộng:

Thành tiền (viết bằng chữ)……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Nhận đặt mua

Bì số……….. /Q

Kế toán trưởng

Kí tên

Ngày…. tháng… năm 200..

Thủ trưởng đơn vị đặt mua

(Kí tên và đóng dấu)

1: Để ghi vào sổ PH. 1

2: Chữ kí của kiểm soát viên.

3: Nếu giá bình quân có số lẻ thì ghi theo dạng phân số hoặc bỏ trống không ghi.

Bài làm

PH. 19a

TỔNG CÔNG TI BCVT VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐẶT MUA BÁO CHÍ TRONG NƯỚC

Số:…………..

Tên độc giả:…………………..

Địa chỉ:……………………………

Đặt mua các loại báo chí dưới đây:

(1)

(2)

TÊN BÁO CHÍ

Thời hạn

Số lượng 1 kì

Giá tiền 1 tháng (3) tháng

Thành tiền

Từ tháng

Đến tháng

Nhi đồng

1

3

1

8.000

24.000

Mực tím

1

3

1

6.000

18.000

Cộng:

42.000

Thành tiền (viết bằng chữ): Bốn mươi hai nghìn đồng chẵn.

Nhận đặt mua

Bì số……….. /Q

(Kí tên và đóng dấu)

Nguyễn Thu Hà

Kế toán trưởng

Kí tên

Ngày…. tháng… năm 200..

Thủ trưởng đơn vị đặt mua

(Kí tên và đóng dấu)

1: Để ghi vào sổ PH. 1

2: Chữ kí của kiểm soát viên.

3: Nếu giá bình quân có số lẻ thì ghi theo dạng phân số hoặc bỏ trống không ghi.

Vanmau.edu.vn

Xem thêm:  Cảm nhận hình ảnh Thuý Kiều qua đoạn Trao duyên (Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Bài viết liên quan